– Ochrona Danych Osobowych

 • Home
 • Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Agencja Komunalna Sp. z o.o. przy ul. Kościelnej 7, 32-620 Brzeszcze, NIP:6521000388, REGON: 272203933, KRS: 0000085514, Telefon:(032) 211 12 47, telefon/fax: (032) 211 15 43, strona internetowa: www.akbrzeszcze.pl, e-mail: [email protected].

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: [email protected] lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonych na rzecz Państwa usług, a w szczególności:

 • zawarcia umowy i realizacji jej przedmiotu
 • rozliczenia transakcji kupna – sprzedaży
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury),
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
 • korespondencji z Państwem

 

PODSTAWA PRAWNA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:

art. 6 ust. 1 lit. A (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę), lit. B (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), lit. E (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), lit. F (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), lit. C (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z:

 • ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i jej aktami wykonawczymi;
 • ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i jej aktami wykonawczymi;
 • ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i jej aktami wykonawczymi;
 • ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i jej aktami wykonawczymi;
 • ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jej aktami wykonawczymi;
 • ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i jej aktami wykonawczymi;
 • ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i jej aktami wykonawczymi;
 • Uchwała Nr XVIII/144/2015 Rady Miejskie w Brzeszczach z 29.12.2015 w sprawie powierzenia Agencji Komunalnej Sp. z o. o. w Brzeszczach zadań własnych Gminy Brzeszcze ze zmianami;
 • ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i jej aktami wykonawczymi ;
 • ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jej aktami wykonawczymi.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1) przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z instrukcją archiwalną;

2) przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;

3) do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-fnansowe na rzecz Administratora – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 • sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
 • usunięcia danych,
 • przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketngu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Back to top