ul. Graniczna 48
32-620 Brzeszcze
telefon: (032) 613 50 22

Kierownik Zakładu – Mariusz Wojtyła
email: m.wojtyla@akbrzeszcze.pl

Zastępca Kierownika Zakładu – Mirosław Gasidło
email: m.gasidlo@akbrzeszcze.pl

 

Do zadań Zakładu  Gospodarki Odpadami należy :

 • odzysk w procesie segregacji odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie (tworzywa sztuczne, szkło, metale, papier),
 • odzysk w procesie segregacji komunalnych odpadów zmieszanych,
 • odzysk odpadów biodegradowalnych w procesie kompostowania,
 • unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie,
 • odzysk odpadów poprzez stosowanie jako warstwa izolacyjna,
 • odzysk odpadów do utwardzania dróg tymczasowych na składowisku,
 • odzysk odpadów poprzez stosowanie do budowy skarp, obwałowań i kształtowania korony składowiska oraz okrywy rekultywacyjnej
 • zbieranie i magazynowanie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • odzysk w procesie demontażu odpadów wielkogabarytowych
 • sprzedaż surowców wtórnych,
 • sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby KOMPOBEST uzyskiwanego z odpadów zielonych ->Decyzja Ministerstwa Rolnictwa
 • selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych w workach (tworzywa sztuczne, szkło, metale, papier),
 • prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Zakład prowadzi działalność w oparciu o pozwolenie zintegrowane nr SR-III.7222.6.2015.DS z dnia 01.12.2015r. -> Pozwolenie Zintegrowane 01.12.2015

Nr BDO: 000018645

Nr GIOŚ: E0017515Z